Clash of Clans Statistics

Season 03/2021

723,106 players

Player Location Clan Level Trophies Attacks Won Defenses Won
1. Ai Shen 爱神 #8C02VY999 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 227 7,443 279 2
2. Ai Shen 爱神 #LRLVRLV8 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 229 7,432 256 2
3. 爱神 #890YP2P92 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 227 7,118 273 5
4. 星小兮 #J2UVY2L0 US Cupaholics™ #22PLJUPJ 277 7,040 271 1
5. Ai Shen 爱神 #8GGYCQLRQ SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 229 7,028 272 2
6. ❄️杀手❄️侠义帅气非凡逍遥 #QUQL8J2U US Cupaholics™ #22PLJUPJ 256 7,020 278 2
7. ❣️爱神❣️ #Y0UL8GV0L ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 224 6,916 271 2
8. ❤️❤️阿灿的小迷弟❤️❤️ #P98Y9Q9YJ SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 216 6,875 279 5
9. 爱神 Ai Shen #2PJY2LLC SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 225 6,865 279 2
10. 弑杀❤️全coc最帅的绵羊欧巴 #YUPPGYPRC US Cupaholics™ #22PLJUPJ 212 6,829 279 5
11. 爱神 #PUUCY8UJY SA 2030 VISION #29GG0YCJP 227 6,568 255 3
12. ❣️爱神❣️ #LJJ9RP88 SA 2030 VISION #29GG0YCJP 236 6,515 277 1
13. 排子SZ⚛ #2P2LPY9UY ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 227 6,500 282 4
14. ✨爱神✨ #P080PPJG SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 226 6,470 255 1
15. 3moORi ✨ #8UCRL2RJ8 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 229 6,455 279 0
16. 海皇Ranger⚛ #822P2U0P9 ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 236 6,450 279 4
17. Holey MoBear #808VUPQQL GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 229 6,432 235 2
18. 哈利轩Hulk⚛️ #99LYPGVVC ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 210 6,381 281 3
19. Lv.99 Klaus #80PVUUUY9 IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 234 6,354 279 0
20. ☆★☆★☆★☆★☆ #8CVLGPPUC IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 213 6,303 279 2
21. thegreatfotini #L0YRLGCV US Cupaholics™ #22PLJUPJ 263 6,297 271 1
22. ☆★☆★☆★☆★☆★ #88PJPQU IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 217 6,281 279 0
23. 猪猪的宝贝菠萝 #88VPPCRRJ US Cupaholics™ #22PLJUPJ 268 6,258 279 1
24. SULIMAN :) #8VUGJV9LV SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 227 6,256 275 0
25. Jojo23 #Y0GPGPRP ES Family Cream #QCCRQUUG 227 6,249 279 1
26. ☆★☆★☆★☆★ #90P22YQU IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 211 6,244 279 0
27. SK: ManBear #2GV2QLJJ8 GB Lava Kings #PG9LCP9P 225 6,239 244 1
28. 》Lalo23《 #2Y2L9YGL2 ES Family Cream #QCCRQUUG 238 6,237 279 0
29. BuMm #Y08CJV8V ES Family Cream #QCCRQUUG 241 6,221 279 0
30. 北凉❤️✨子衿✨ #PPJL8PPRP IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 251 6,210 278 8
31. Klaus #LR82GYQJ IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 236 6,176 279 2
32. 186 #YJPJRPY0V MX los zetas #990VY99V 237 6,174 245 6
33. ✨Vô Tình✨ #PYPVRQUCQ SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 214 6,162 247 0
34. GØDFÄTHËR_SHÙẞÚ #PPRPC8UY2 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 225 6,146 263 0
35. 吗不停蹄 #Y2CPCUJ9 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 242 6,142 279 0
36. ManBear #8GUPLCYR0 GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 231 6,139 236 1
37. 画雅人深挚 #8G90CCURY MX los zetas #990VY99V 241 6,138 277 2
38. MattyConn #2VYQJYLR0 CN ✨⚛️D.C Kings⚛️✨ #VUJUR80R 233 6,134 247 2
39. M7MAD&MAZEN #98Q8GRQGV SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 238 6,131 279 2
40. Ahmed Magdy #922P98JUR SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 234 6,128 284 1
41. ☆★☆★☆★ #2GYYUU8RV IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 222 6,124 278 1
42. 小侠Zeus⚛ #2JYC9GVRL ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 226 6,123 268 6
43. 有饭我就吃 #8G2C00YLQ ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 238 6,121 276 2
44. 哈利轩Vision⚛️ #PQPVLQLQ CN ⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️ #2YUJ8RU9V 218 6,117 255 1
45. Lv.88 Klaus #UQV9982J IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 231 6,114 278 1
46. A.P > 2 #22LYYLG0R Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 219 6,112 277 1
47. meysam bereshka #288V8CRQR SY سوريا #9LGG9VY 266 6,101 273 0
48. ⭐F.4⭐LiLi⭐ #G2V0R2L8 SY سوريا #9LGG9VY 226 6,100 279 1
49. MD Selim Sky 25 #9PLPYY8V0 BD SelimSky❤️...2 #2Y99UYGV8 241 6,098 279 1
50. GD峰哥 #9U0Y2V0GR MX los zetas #990VY99V 220 6,094 279 2
51. STARs #V9P9LCLP IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 236 6,094 279 0
52. MAZEN&M7MAD #9U8C8GYGG SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 225 6,092 279 1
53. ⚜️WC⚜️YONKI.W⚜️ #YYV9UQLQ2 CU god of war #UCVY09J 231 6,087 279 0
54. 北凉❤️✨小侠✨ #PCVGJ9L2Q AU Just Clan #2PJRV99R8 212 6,087 278 3
55. 北凉❤️✨寂沧海✨ #9C9JLU2R AU Just Clan #2PJRV99R8 210 6,086 277 5
56. ¥CaptainPlanet¥ #2QR2PP909 ATN.aTTaX #JCVP9C90 237 6,086 279 2
57. [V.N.W]❤Bad Boy #JQ8JJVVQ SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 303 6,082 279 1
58. ⭕️阿娜说他死啊⭕️ #LC2CVUP8 MM kNiGht-ERRaNt #22U0V80C 247 6,080 279 1
59. ♦♠♣❤ #LP2GLPQG ATN.aTTaX #JCVP9C90 244 6,077 279 0
60. 北凉❤✨二月✨ #2L9CL09YR MX los zetas #990VY99V 229 6,074 277 1
61. 侠客Unicorn⚛ #8CJPL8PVU ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 228 6,070 279 0
62. 狼族V嬴政 #QPV0GYJG MX los zetas #990VY99V 232 6,064 279 2
63. MORPH⛺️REE #CQR8P28J US Quantum Family #2Y8GV2GCL 243 6,060 278 0
64. 北凉❤✨二爷✨ #9CUUR8RV CN 北凉 #22QYVRPYG 233 6,060 278 3
65. 吃最甜的糖,睡最软的床。 #CC0GVV8P MX los zetas #990VY99V 224 6,058 276 8
66. Berto #LR2GGQQQ IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 216 6,057 271 1
67. 狼族V星空 #GUR2PG29 MX los zetas #990VY99V 214 6,052 277 3
68. TownHall.DP #202QV9J92 US Cupaholics™ #22PLJUPJ 227 6,048 279 2
69. LK.:MOBEAR:. #20VL2YR8Q GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 254 6,043 252 1
70. •元帥•AtoM #YCQ0YLGU BD Bangladesh ® #89LQGY9C 238 6,037 279 1
71. Pro Nhất Lớp #8QVYY8RL9 ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 245 6,035 271 0
72. ÀMÀŃ GÙŘJÀŘ✨ #2LU908U20 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 229 6,033 229 2
73. Unique #2UG8CC288 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 247 6,033 254 0
74. [W.T.K] Love✨ #20U2P20YJ ES Family Cream #QCCRQUUG 234 6,032 279 0
75. 鲨王❤️✨若花三千只娶一朵✨ #8JQUPLYGL ES Family Cream #QCCRQUUG 214 6,030 278 4
76. Ast #GR9V9YU ES Family Cream #QCCRQUUG 226 6,029 279 2
77. 北凉✨❤️铁血静✨ #9LG82CYVR MX los zetas #990VY99V 208 6,028 278 3
78. ⚔️ H O F O ⚔️ #9GPCP8CR9 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 239 6,028 271 4
79. Minas #929P9P0 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 218 6,023 279 2
80. RORO #2PQYYY8UY Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 239 6,023 255 2
81. Mega✨NNK #20LC8C9VV MX los zetas #990VY99V 235 6,023 271 1
82. ⚡尺丹口⚡ #8QJPQ888V Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 234 6,022 243 1
83. ☆★☆★☆★☆ #Y0QJR2VJ IN PATNA PiRaTeS #YYVG92JU 230 6,022 279 0
84. DaeneRys™ #22G2R80VP MX los zetas #990VY99V 350 6,018 271 3
85. aquaria #2L2QUG02 IT MEGA ITALY #8GLCP2CU 218 6,018 271 3
86. Z⭐️A⭐️L⭐️A⭐️T #C8099Y9L SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 220 6,016 262 0
87. ✨༄風༒切࿑✨³ #YV9LVUYYR MX los zetas #990VY99V 192 6,014 268 5
88. 东山 柠檬的小跟班✨ #98P2LCYL0 ES Family Cream #QCCRQUUG 235 6,014 270 2
89. ✨GØDFÄTHR⚡SUNNY #8GCV2VQ9J Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 230 6,013 271 2
90. PALABIYIK ROCKY #RUG0VGPL ES Family Cream #QCCRQUUG 245 6,010 279 3
91. MCES Eryam #202UG9208 ES Family Cream #QCCRQUUG 241 6,009 279 1
92. 薄荷与诗✨ #2U9UQRCUC MX los zetas #990VY99V 271 6,007 274 1
93. Doctor Strange #P0CPCRLR IR FRIENDS 4 EVER #P9YPU00V 226 6,004 270 0
94. SL ISHAN™︎ #8G2PR0UJJ LK CuteReapers #2L8CJQP8 240 6,001 255 0
95. Mega✨Chandni #2QV029CVC SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 225 5,998 271 1
96. 冲天之箭✨阿威 #9QRURQYQQ - 214 5,996 271 2
97. ABC的饭 #2C000JVV8 MM kNiGht-ERRaNt #22U0V80C 262 5,995 279 0
98. nhutpro3 #9QRGCUP8P ES Family Cream #QCCRQUUG 220 5,991 263 1
99. Lou #Y2CGQ08L SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 230 5,991 270 1
100. 狼族V二爷 #PQ8VV0CJP ES Family Cream #QCCRQUUG 220 5,988 277 2
101. ★彡[MAXENCE]彡★ #8QU29L92G SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 230 5,985 286 3
102. ☀️☀️巅峰王者☀️☀️ #JV82L0UV ES Family Cream #QCCRQUUG 228 5,981 279 1
103. NOZZA _ 595 #JQVJQ908 VI Quantum's Web #YRUYL22 258 5,980 183 0
104. ✨喵呜✨ #YGCQ0LCQP CN 一笑嫣然 #2CG0R988 226 5,978 279 2
105. Mega⭐️Clayton #PRQLYLRY0 SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 215 5,978 271 1
106. 望月✨大宋 #89YQ90R9G US USA TOP #2YU9V9Y8V 249 5,977 279 1
107. Masri Hamid MH #U0GVC0RQ ID KOPI HITAM #JVY0G8QU 230 5,975 274 4
108. kazekage #21 #QGUR9C0L ID KOPI HITAM #JVY0G8QU 232 5,974 267 1
109. ❤️MORPHEUS❤️ #Y9VRY2JC US Quantum Family #2Y8GV2GCL 239 5,972 271 0
110. Mr.M.MoeiN.HiT2 #2LLL9U0V8 SY سوريا #9LGG9VY 222 5,971 257 2
111. ⭐F.4⭐Mohsen⭐ #2P2JC00CQ SY سوريا #9LGG9VY 287 5,971 280 2
112. 北凉❤️✨七月✨ #PUCUJLJQ0 CN 北凉 #22QYVRPYG 239 5,971 243 0
113. 3% #98UQYY08G SA 2030 VISION #29GG0YCJP 232 5,969 271 1
114. MASHSATI™2 #8JJ9QUR2 ES Family Cream #QCCRQUUG 232 5,969 279 0
115. ✨ARUN✨ #8UGYRL0VC Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 235 5,968 263 1
116. “J” #2UJQ02JLL US USA TOP #2YU9V9Y8V 230 5,967 278 3
117. Khan ❣The Blues #2L022RRG ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 246 5,967 258 1
118. k!ng 메멬스 #V8YY9JU2 ID ❤️chaturanga❤️ #JYJPJQLV 243 5,967 278 1
119. 无涯 浪子 #8QY9VJ8LC CN ✨⚛新年快乐⚛✨ #229CY2U2P 237 5,967 279 0
120. ⚡️Vô Tình⚡️ #8L29VQVRP SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 234 5,966 247 1
121. 8 JN 8 #RCJ9PYP ID KOPI HITAM #JVY0G8QU 217 5,964 273 1
122. Ahmed Magdy #2VY8RCP88 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 231 5,962 285 1
123. 花花世界—星梦大帝 #8G8YRVGPJ BD SelimSky❤️...2 #2Y99UYGV8 258 5,962 270 2
124. MEGA❤️MAHMUD #8G0Y8GJLC MX los zetas #990VY99V 245 5,961 272 2
125. ✨圣光✨永远❤️✨七七✨ #CRYLPQPU BD SelimSky❤️...2 #2Y99UYGV8 245 5,961 261 0
126. 七度✨怕瓦落地 #9CYLCR8LP GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 222 5,959 279 0
127. ASHIQ ™ #8CVGJCCJ8 ES Family Cream #QCCRQUUG 228 5,959 171 1
128. Quang⭐Sky #2U0GL9GQQ BD Bangladesh ® #89LQGY9C 219 5,959 270 1
129. <<DARKSOLDIER>> #80VVVGCL AU Just Clan #2PJRV99R8 255 5,953 279 0
130. 《●♧REDEEMED♧●》 #9RJVCJQJ0 MX los zetas #990VY99V 239 5,951 259 0
131. MSJ❤️Quantum #2CRGGRRQV VI Quantum's Web #YRUYL22 229 5,949 204 1
132. west dark #8RY9UV9JU Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 231 5,948 235 2
133. Makiaveliko #JR0G0G8L US Yea Baby!!!! #99VPLY0Q 239 5,948 271 3
134. Mega✨Clayton #29V2VLP9G SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 231 5,948 263 0
135. China-花无声 #VV0UV08V MX los zetas #990VY99V 238 5,947 271 3
136. Mega⚡️Clayton #YRY9L0Q8U SY النسر الجارح #Y0J9LQP2 242 5,945 271 1
137. BUMBLEBEE #28C02L8R8 ID KHAN BROTHERS #2PVG09J00 225 5,944 270 0
138. Ardhy #2QVVQLU8J ID KOPI HITAM #JVY0G8QU 215 5,943 279 2
139. IDLEFISH、 #8PQ20GGCQ US USA TOP #2YU9V9Y8V 219 5,941 271 0
140. Kapten Nicholas #CCGRJR8G ID ❤️chaturanga❤️ #JYJPJQLV 250 5,941 254 2
141. 源之星✨夜小轩 #9PVC0L9 US USA TOP #2YU9V9Y8V 218 5,940 278 3
142. ✿√αℓ❤️nͥτiͣnͫα♡ #Y8UVYG9C MX Hecho En Mexico #29UU9UP9 245 5,938 270 1
143. MD Selim Sky 16 #QRJLGUGU BD SelimSky❤️...2 #2Y99UYGV8 230 5,938 217 3
144. 蓝竹-飒 #2ULLCR08L US USA TOP #2YU9V9Y8V 225 5,937 271 1
145. ⛺️MORPHEUS⛺️ #PYLJCU9V2 US Quantum Family #2Y8GV2GCL 221 5,936 277 1
146. M.A☘️两铨的一号小迷妹❤️ #2908LLVQJ CN 莫失莫忘A营 #28Y28CY0V 233 5,936 242 6
147. 鲨王❤️闫虎虎 #QJ999JRP MX los zetas #990VY99V 232 5,934 279 1
148. 鲨王❤️✨老龚✨ #200JCPCQ0 MX los zetas #990VY99V 266 5,932 271 0
149. Sa3ed 7edded #Q2VQ80Y0 MX los zetas #990VY99V 229 5,932 263 2
150. Emperor #JRQQ98UR ES Family Cream #QCCRQUUG 245 5,931 253 4
151. ❌Tharindu_KR❌ #GJ2GCPP9 LK CuteReapers #2L8CJQP8 221 5,931 279 0
152. 遇见你、✨幻视 #2PQQJ0PJJ CN 刚好遇见你 #J900LYLP 228 5,930 271 2
153. 星空StarrySky⚛ #VUPLPL9P GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 253 5,929 270 1
154. TheGreatFotini™ #QRLQVJJL US Cupaholics™ #22PLJUPJ 263 5,929 263 1
155. ✨妮妮的小跟班✨ #90URRLC89 ES Family Cream #QCCRQUUG 214 5,929 277 0
156. 依き稀 #JVV89VGU CN 卡卡西 #9Q80PRLC 244 5,929 255 0
157. Venom #L0QQQGQ0 ID KOPI HITAM #JVY0G8QU 224 5,927 270 2
158. KHAN❣️3moORi #2U9QR02V SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 231 5,927 279 0
159. ⚜️Vô Tình⚜️ #PLPL00R99 VN CoC Viet Nam #2YUGCQJLL 219 5,927 247 2
160. ⚡Shaon Madbor⚡ #8CVYULLRV BD ForTunaTe StArS #29P2YCUQ9 231 5,925 258 1
161. Yaser02 #8U9LVPJUY US Quantum Family #2Y8GV2GCL 245 5,925 279 1
162. [W.T.K] Love☘️ #U992GUUV ES Family Cream #QCCRQUUG 221 5,925 279 1
163. Tom #8UV0LGR8 ID KOPI HITAM #JVY0G8QU 215 5,925 277 0
164. 鲨王❤️✨蛋挞 #Q2RG8UL9 GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 284 5,925 277 1
165. Prez Trump #G0L9RJRR US Quantum Family #2Y8GV2GCL 223 5,924 262 0
166. ✨गिड ः Ըέρόե✨ #YVRPVCGC ID Avint indriani #2YLGJVLGL 234 5,924 262 1
167. suman❤️neeraj #92PURPGCV Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 226 5,924 269 2
168. with knowledge #2U8JLUPVP Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 258 5,924 238 2
169. [W.T.K] Love♥ #2CJ929YGV ES Family Cream #QCCRQUUG 213 5,924 279 0
170. ༆NaZaNiN࿐ #UC2L000G Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 235 5,924 271 0
171. kazekage #22 #8YP2PQPLC ID KOPI HITAM #JVY0G8QU 230 5,924 263 2
172. 戰至终章 #89J9PUC8R BD SelimSky❤️...2 #2Y99UYGV8 219 5,924 278 0
173. 望月✨烟火 #209RL8CQ9 BD SelimSky❤️...2 #2Y99UYGV8 244 5,924 269 0
174. ✨DWT✨GERSON.✨ #VULLUG0 MX los zetas #990VY99V 239 5,923 273 2
175. baby♻️altandz #2RJ2YU0Q2 ID ❤️chaturanga❤️ #JYJPJQLV 234 5,923 218 3
176. Ban #G8YYLPUU MX LEGIONN WAR #9Q2V20LP 244 5,923 279 2
177. dindraprastar2 #2UPCQGVLG ID KOPI HITAM #JVY0G8QU 230 5,923 279 0
178. 狼族V小橘子 #8LU0PL80C CN 沐瑾年华° #PGQCVG28 228 5,922 283 3
179. ⚔️✨SRIDIP✨⚔️™ #PRYY0VRVJ ES Family Cream #QCCRQUUG 228 5,922 271 0
180. ✨七月巧✨ #8PGV28U2L US USA TOP #2YU9V9Y8V 239 5,922 261 2
181. 潜行者 #20QVPLVLJ MX los zetas #990VY99V 243 5,922 270 0
182. ࿐ᔕᗰᗩᔕᕼeᖇ #J2JRL0PC Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 250 5,922 271 1
183. ༄ཉPARTIGIANOཉ༄ #2P20UV99 SA ARAB CHAMPIONS™ #PQP8UJCQ 200 5,921 279 1
184. fish #8VQRPU2Y8 MX los zetas #990VY99V 216 5,921 271 0
185. ❤️Vô Tình❤️ #2809VYPP8 VN CoC Viet Nam #2YUGCQJLL 230 5,920 247 2
186. ࿐快新星Turbo♡࿐ #2209UL2PC ES Family Cream #QCCRQUUG 243 5,919 255 0
187. MORPHEUS QW #90GU89JVJ US Quantum Family #2Y8GV2GCL 229 5,919 279 1
188. RAFIQUL ™ #99QGPC99 IQ iraq 5 king #YVRCGY9R 229 5,918 255 2
189. ✨Dead Crazy✨ #2RU9VLUV2 Cup Up Baby!!! #28Y2UGCPJ 243 5,918 271 0
190. ⭐️⭐️Preetish⭐️⭐ #9GGJ0QJCU SY سوريا #9LGG9VY 221 5,917 276 1
191. Tuyên đẹp trai #YRQYUUVP2 ES Family Cream #QCCRQUUG 207 5,917 278 1
192. Princess❤️Xena #20R22GLC8 IR iranian pars #8UGU9U2L 241 5,917 162 2
193. KT:TASHAN SHAWN #8LYLJGGPG SY سوريا #9LGG9VY 218 5,916 222 1
194. 尘缘未了 #L0QJVV0QU CN 海贼王 #GG89UJQ 216 5,916 279 1
195. Sha&Rass™ #JL98YRL8 BN LEGEND OF SABAH #28Q2UCQQP 244 5,916 234 2
196. MdSeLiM❤Sky™Jr #9VJ8R9GUP BD SelimSky❤️...2 #2Y99UYGV8 228 5,915 279 1
197. linhsan31052012 #8YQCP89R0 GB Kings Legacy #9R2Q2JUP 211 5,915 260 0
198. I’m K #29LU0YCRR ES DANGERFLOW #Y0C0V0CG 231 5,915 273 0
199. ITP_MONTASER࿐༒ #LV8G0GY US USA TOP #2YU9V9Y8V 242 5,914 180 2
200. abdolrahim 72 #J9RRG08G IR IRAN persian #90UJUPVG 251 5,914 246 1